Zespół Rekonstrukcji Zmian Środowiska

...wszystko, co dzieje się dzisiaj jest rezultatem tego, co wydarzyło się wczoraj.

17.12.2019

W dniu 12 grudnia dr Iwona Bubak z Uniwersytetu Gdańskiego zaprezentowała referat pt. „Bioróżnorodność flory glonów i sinic w zbiorowiskach fitoplanktonowych wybranych jezior mazurskich w latach 2018-2019”. Badania Iwony nawiązują do projektu „Poszukiwanie sygnału klimatycznego przetrwałego w osadach jeziornych na podstawie zintegrowanego monitoringu współczesnej sedymentacji i analiz ultra wysokiej rozdzielczości osadów rocznie laminowanych” realizowanego w naszym zespole.

05.12.2019

W grudniu dołączyła do naszego zespołu Ala Bonk. Ala będzie przez najbliższe trzy lata realizować projekt „Badanie historii pożarów w Polsce w ciągu ostatnich 2000 lat z wykorzystaniem rocznie laminowanych osadów jeziornych”, który został ufundowany przez NCN w ramach konkursu SONATINA. Celem projektu jest zbadanie długotrwałych interakcji między występowaniem pożaru, klimatem, roślinnością i działalnością człowieka oraz wskazanie czynników odpowiedzialnych za występowanie pożarów w okresie ostatnich 2000 lat. Cieszymy się, że Ala wróciła do nas po kilku latach i życzymy sukcesów.

05.12.2019

Gosia Kinder była zatrudniona jako post-doc w swoim projekcie „Poszukiwania kryptotefry: zmierzając do udoskonalenia narzędzia do precyzyjnej korelacji stratygraficznej osadów jeziornych w północnej Polsce (TEPHRA)”. Publikacje prezentujące wyniki tych badań są obecnie w recenzji i w przygotowaniu. W ciągu ostatnich trzech lat Gosia wykonała z sukcesem wielką pracę poszukując pojedynczych szkliw wulkanicznych w rdzeniach osadów warwowych. Chociaż zatrudnienie Gosi formalnie się skończyło, będzie wciąż współpracować z nami przez najbliższy czas, aby ukończyć wszystkie prace związane z projektem. Obecnie Gosia pracuje w rektoracie Uniwersytetu Gdańskiego w dziale obsługi projektów naukowych. Życzymy powodzenia i satysfakcji z nowej pracy.

Gosia przy mikroskopie. Będzie nam Ciebie brakowało.

02.12.2019

Nowy artykuł dotyczący sedymentologicznych i geochemicznych badań osadów jeziora Szurpiły został właśnie opublikowany w Quaternary Research. W tej pracy zidentyfikowaliśmy wiele struktur pochodzących z nagłej depozycji spowodowanej np. redepozycją materiału na stokach pod wpływem warunków klimatycznych, aktywności sejsmicznej, czy tez zaniku permafrostu. Analiza warw dostarczyła natomiast informacji o cyklach Gleissberga i Suessa możliwych do zidentyfikowania przed 850 BC, kiedy wpływ człowiek był minimalny. Udało się również zidentyfikować cykle 22 i 11 letnie w zmienności miąższości jasnej i ciemnej laminy, co najprawdopodobniej odzwierciedla wpływ aktywności słonecznej na produktywność jeziora. Miłego czytania!

Kinder M., Tylmann W., Rzeszewski M., Zolitschka B. 2019 Varves and mass-movement deposits record distinctly different sedimentation dynamics since the late glacial (Lake Szurpiły, northeastern Poland). Quaternary Research. DOI 10.1017/qua.2019.61. LINK

01.12.2019

Nowy artykuł dotyczący historii wpływu człowieka na środowisko w ostatnim tysiącleciu w Skandynawii został właśnie opublikowany w Journal of Paleolimnology. W tej pracy przeprowadziliśmy badania paleolimnologiczne żeby sprawdzić jak aktywność człowieka oraz zmiany klimatu wpłynęły na produktywność i bioróżnorodność oligotroficznego jeziora Atnsjøen w południowo-wschodniej Norwegii. Badania obejmowały analizy geochemiczne, okrzemkowe, wioślarek i makrofosyliów. Wyniki zostały porównane ze źródłami historycznymi dotyczącymi osadnictwa w zlewni jeziora, analizami palinologicznymi i danymi paleoklimatycznymi. Miłego czytania!

Jensen T., Zawiska I., Oksman M., Słowiński M., Woszczyk M., Luoto T.P., Tylmann W., Nevalainen L., Obrembska M., Schartau A.K., Walseng B. 2019 Historical human impact on productivity and biodiversity in a subalpine oligotrophic lake in Scandinavia. Journal of Paleolimnology. DOI 10.1007/s10933-019-00100-5. LINK

24.11.2019

W dniu 21 listopada Prof. Karina Apolinarska z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zaprezentowała referat pt. „Współczesna depozycja osadów laminowanych w Jeziorze Kierskim na podstawie rocznego monitoringu warunków limnologicznych oraz materiału zebranego w pułapkach sedymentacyjnych”. Badania Kariny nawiązują do wiodącej tematyki realizowanej w naszej pracowni, a przedstawione wyniki badań są podstawą artykułu, który niebawem ukaże się w Journal of Paleolimnology.

05.11.2019

W ostatnich dwóch tygodniach gościliśmy dwójkę doktorantów z Uniwersytetu w Bernie. Giulia Wienhues and Paul Zander pracowali z nami wspólnie w terenie na Pojezierzu Mazurskim, gdzie pobieraliśmy próbki z pułapek sedymentacyjnych i krótkie rdzenie osadów. Pobyt w naszym laboratorium dedykowany był również przygotowaniu próbek z Jeziora Wiktorii do datowania metodą Pb-210. Prace wykonano w ramach projektów “Exploring VNIR/SWIR Hyperspectral Imaging of Varved Lake Sediments: Methods and Applications” i “20,000 years of evolution and ecosystem dynamics in the world’s largest tropical lake reconstructed from sediment cores, fossils and ancient DNA” ufundowanych przez SNF. W ramach tych projektów współpracujemy z grupą Prof. Martina Grosjeana z Uniwersytetu w Bernie.

25.10.2019

W dniu 24 października Paul Zander z Uniwersytetu w Bernie (Szwajcaria) zaprezentował wyniki swoich badań prowadzonych na Alasce w grupie Prof. Darrella Kaufmana. Prezentacja pt. „Tephrochronology and paleoenvironmental change during the past 15,000 years from Whitshed Lakes, south-central Alaska” dotyczyła synchroniczności zapisu zmian środowiska w dwóch niewielkich jeziorach położonych w bliskiej odległości. Paul współpracuje z naszą pracownią w badaniach osadów Jeziora Żabińskiego.

23.09.2019

Minął kolejny rok istnienia naszej pracowni. Cieszyliśmy się ostatnim letnim dniem w ogrodzie przy grillowaniu i hipisowskiej muzyce.

08.08.2019

W dniach 25-31 lipca 2019 odbył się w Dublinie 20 Kongres INQUA. Pośród niemal 3000 uczestników z całego świata, naszą pracownię reprezentowali: Małgorzata Kinder, Anna Poraj-Górska i Maurycy Żarczyński. Byliśmy autorami i współautorami kilku referatów i posterów.

Referaty:
Nathalie Fagel, Pablo Pedreros, Denisse Alvarez, Wojciech Tylmann, Alberto Araneda, Sabine Schmidt, Philippe Martinez, Roberto Urrutia
Reconstruction of precipitation changes over the last 800 years in NE Patagonia: the varved Lake Jeinimeni record (46.5°S, Chile)

Małgorzata Kinder, Sabine Wulf
New distal cryptotephra findings in annually laminated lacustrine sediments of northern Poland

Paul Zander, Martin Grosjean, Wojciech Tylmann, Maurycy Żarczyński, Agnieszka Wacnik
High-resolution multi-proxy reconstruction of Holocene productivity and lake mixing dynamics, Lake Żabińskie, Poland

Postery:
Małgorzata Kinder, Wojciech Tylmann, Michał Rzeszewski, Bernd Zolitschka
Sedimentation dynamics in multi-millennial lacustrine record: varves and slumps in Lake Szurpiły (NE Poland)

Stamatina Makri, Wojciech Tylmann, Hendrik Vogel, Martin Grosjean
Investigating meromixis dynamics in varved lake sediments of Lake Jaczno, Poland using high-resolution hyperspectral imaging and XRF data

Anna Poraj-Górska, Magdalena Suchora, Agnieszka Szczerba, Wojciech Tylmann
Recent eutrophication and deposition of varved sediments in lakes: case study of Lake Dubie in northwestern Poland

Giulia Wienhues, Wojciech Tylmann, Hendrik Vogel, Stamatina Makri
A Holocene high-resolution multi-proxy record of aquatic productivity, soil erosion and meromixis from varved Lake Rzesniki, NE Poland

Paul Zander, Darrell Kaufman, Martin Grosjean, Sönke Szidat, Maurycy Żarczyński, Anna Poraj-Górska
Radiocarbon dating in lake sediments: assessing the usefulness of very small samples using the Mini Carbon Dating System (MICADAS)

Maurycy Żarczyński, Dirk Enters, Wojciech Tylmann
Fe and Mn in lake sediments: spatiotemporal patterns and potential for redox reconstructions – a multicore study from Lake Łazduny (Poland)


Reprezentacja Uniwersytetu Gdańskiego na Kongresie INQUA w Dublinie


Gosia prezentuje poster dotyczacy jeziora Szurpiły


Ania i Maurycy prezentują swoje postery

02.07.2019

W ramach aktualnie realizowanych w Pracowni Rekonstrukcji Zmian Środowiska projektów odbyło się spotkanie robocze z naszymi współpracownikami z Uniwersytetu w Bernie. W dniach 24-27.06.2019 gościliśmy paleolimnologów w składzie: Prof. Martin Grosjean, Stamatina Makri, Andrea Sanchini, Giulia Wienhues i Paul Zander.

W trakcie spotkania przedstawione zostały aktualnie realizowane prace w ramach następujących projektów NCN oraz SNF:
1. Poszukiwanie sygnału klimatycznego przetrwałego w osadach jeziornych na podstawie zintegrowanego monitoringu współczesnej sedymentacji i analiz ultra wysokiej rozdzielczości osadów rocznie laminowanych
2. Exploring VNIR/SWIR Hyperspectral Imaging of Varved Lake Sediments: Methods and Applications
3. Osady laminowane jako wskaźnik pojawienia się warunków beztlenowych w jeziorach północnej Polski
4. Poszukiwania kryptotefry: zmierzając do udoskonalenia narzędzia do precyzyjnej korelacji stratygraficznej osadów jeziornych w północnej Polsce (TEPHRA)

Odbyliśmy również wizytę w Stacji Morskiej Uniwersytetu Gdańskiego w Helu.

30.06.2019

W dniu 18 czerwca Maurycy Żarczyński zaprezentował wyniki prac składających się na jego rozprawę doktorską w Instytucie Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Prezentacja była szerszej współpracy z grupą dr hab. Jacka Szmańdy prof. nadzw., a dotyczącej głównie analiz granulometrycznych osadów.

10.06.2019

Na zaproszenie prof. dr hab. Mirosława Błaszkiewicza, w dniu 31 maja, Maurycy Żarczyński zaprezentował wyniki badań składających się na jego rozprawę doktorską. Prezentacja odbyła się w Zakładzie Zasobów Środowiska i Geozagrożeń, IGiPZ PAN w Toruniu.

10.06.2019

W dniach 26-29 maja 2019 r. Anna Poraj-Górska oraz Maurycy Żarczyński wzięli udział w międzynarodowych warsztatach pt. „Funding starts here. Grant writing workshop for early-career researchers”. Warsztaty odbyły się w Pradze i były zorganizowane przez PAGES Early-Career Network. Ich celem było zapoznanie młodych naukowców z całego świata z możliwościami uzyskania finansowania oraz podstawowymi zasadami pisania i składania grantów naukowo-badawczych do takich instytucji jak European Research Council czy National Science Fundation.

16.05.2019

Właśnie wróciliśmy z Rumunii gdzie próbowaliśmy pobierać rdzenie osadów z jezior górskich Sureanu i Colibita. Projekt współpracy z kolegami z Uniwersytetu Babes Bolyai w Cluj-Napoca zapowiada się interesująco. Planujemy połączyć wyniki badań osadów jeziornych i przyrostów rocznych drzew aby rekonstruować częstotliwość występowania lawin i tempo akumulacji osadów. Naszym współpracownikom z Rumunii (dr Olimpiu Pop i dr Ionela Rachita) dziękujemy za opiekę i miłe chwile w terenie!